Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o podatku od czynnosci cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych regulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, nr 101, poz. 649 ze zm.).

CZYNNOŚCI CYWILNE - STAWKI PODATKU PCC

Pobierz jako plik rtf

stawka

przedmiot opodatkowania

rodzaj umowy

rodzaj przedmiotu umowy

2%

umowa sprzedaży

nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające

z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym

1%

inne prawa majątkowe

2%

umowa zamiany, dożywocia, dział

spadku, zniesienie

współwłasności oraz

darowizny

przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających

z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

1%

przeniesienie własności innych praw majątkowych

1%

umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności

2%

umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego

0,1%

hipoteka

na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności

19 zł

hipoteka

na zabezpieczenie wierzytelności

o wysokości nieustalonej

0,5%

umowa spółki

20%

stawka sankcyjna

jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

1) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu

nieprawidłowego, użytkowania nieprawidłowego przed organem

podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub

postępowania kontrolnego, a od umowy nie został zapłacony podatek,

2) biorący pożyczkę ( umowa zawarta pomiędzy osobami , o których

mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn ) powoła się

na fakt zawarcia umowy pożyczki i nie spełni warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową lub przekazem pocztowym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobiera się według stawki najwyższej:

– jeżeli podatnik, dokonując czynności cywilnoprawne, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, od których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych,

– jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.