Opłata notarialna

Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje taksa notarialna, określona na podstawie rodzaju i wartości umowy sporządzanej pomiędzy stronami czynności, w wysokości określanej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013r., poz. 237 z późn. zm.).

Maksymalna kwota taksy notarialnej ustalana jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej:

Pobierz jako plik rtf

do kwoty 3.000 zł

maksymalnie 100 zł

powyżej 3.000 zł do 10.000 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł

powyżej 10.000 zł do 30.000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł

powyżej 30.000 zł do 60.000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł

powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł

1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł

powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł

4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł

powyżej 2.000.000 zł

6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nie więcej niż 7 500 zł

Kwota taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu

50% stawki

umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste,

w wykonaniu umowy zobowiązującej

50% stawki

umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

50% stawki

umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny

50% stawki

umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

50% stawki

umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową

w celu przeniesienia jego własności na członka)

50% stawki

umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591)

50% stawki

umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych

w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

50% stawki

umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego

z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową

50% stawki

umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

50% stawki

ustanowienie hipoteki, z wyłączeniem przypadku ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą

50% stawki

przebieg licytacji lub przetargu

50% stawki

przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej

50% stawki

umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r Nr 141, poz. 1492)

50% stawki

umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.

o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn

50% stawki

umowę deweloperską

50% stawki

umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej

50% stawki

umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

50% stawki

umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej

50% stawki

umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

50% stawki

Kwota taksy notarialnej za sporządzenie projektu aktu notarialnego

obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą

25% stawki

losowanie nagrody

25% stawki

potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

25% stawki

Kwota taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce

10% stawki

oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

10% stawki

W niżej określonych przypadkach stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego wymienione czynności wynosi:

testament

50 zł

testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku

150 zł

odwołanie testamentu

30 zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 zł

majątkowa umowa małżeńska

400 zł

pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności

30 zł

umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności

100 zł

zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

80 zł

zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić

60 zł

Kwota taksy notarialnej za sporządzanie:

wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu

6 zł za każdą stronę

zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu

30 zł

protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu

50 zł

protokołu dziedziczenia

100 zł

aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne

50 zł

sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750 zł

protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

1100 zł

protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej

300 zł

protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie

50 zł

protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród

100 zł

innego protokołu

200 zł

Kwoty taksy notarialnej za poświadczanie:

zgodności odpisu z okazanym dokumentem

6 zł za każdą stronę

czasu okazania dokumentu

6 zł za każdą stronę

pozostawania osoby w określonym miejscu

30 zł

poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego

5 zł

poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu

30 zł

własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną

10% stawki wg. zasady ogólnej (tabela1), jednak nie więcej niż 300 zł

własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na pełnomocnictwach i innych dokumentach

20 zł

Wszystkie wymienione wyżej opłaty określają wynagrodzenie netto notariusza. Do tego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.