Czynności notarialne

W ramach czynności notarialnych, wykonywane są w miarę możliwości na bieżąco poświadczanie zgodności:

 • kopii z okazanymi dokumentami,
 • daty pewnej,
 • własnoręczności podpisów.

Klienci zainteresowani dokonaniem innych czynności notarialnych powinni z wyprzedzeniem ustalić termin spotkania.

W wyjątkowych wypadkach, jeśli są one poparte szczególnymi okolicznościami, bądź przemawia za tym charakter czynności, istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej:

 • poza godzinami pracy Kancelarii,
 • w dni wolne od pracy,
 • poza siedzibą Kancelarii.

W razie wątpliwości związanych z jakimikolwiek czynnościami notarialnymi, doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy Kancelarii bezpłatnie odpowiedzą na Państwa pytania i zaproponują dalszy tryb postępowania.

Zakres czynności:


Zgodnie z postanowieniami Prawa o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
Wypis aktu notarialnego może zostać wydany tylko osobie, która uczestniczyła w akcie osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika lub osobom, które są do tego wskazane w danym akcie.
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.W przypadkach określonych przepisami prawa notariusz przesyła sądom oraz innym organom państwowym wypisy aktów notarialnych bądź pisemne informacje, dotyczące dokonanych czynności. Co ważne – notariusz może udzielić ustnych informacji o danych czynnościach tylko tym osobom i instytucjom, które są uprawnione do otrzymywania wypisów dokumentów potwierdzających dane czynności.


Oryginały sporządzonych aktów notarialnych, po upływie 10 lat od ich sporządzenia, są przekazywane przez notariusza do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.


Notariusz przyjmuje na przechowanie:

 • pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze - na specjalnie wyodrębnione konto bankowe,
 • wszelkiego rodzaju dokumenty, również w kopertach zamkniętych, przy czym koperta powinna być opatrzona podpisem składającego.

W trakcie dokonywania czynności notarialnych notariusz ma obowiązek:

 • czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz wszystkich osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne,
 • udzielać zainteresowanym stronom wszystkich niezbędnych wyjaśnień, które dotyczą danej czynności notarialnej,
 • zachować tajemnicę czynności notarialnych. Zobowiązuje ona notariusza do nieprzerwanego, nawet po odwołaniu z pełnionej funkcji, zachowania w tajemnicy okoliczności spraw, którymi się zajmuje lub o których zdobył informacje konieczne do wykonania czynności notarialnych.

Uwaga – istnieje przewidziany prawem wyjątek od obowiązku zachowania w tajemnicy czynności notarialnych, a mianowicie w toku postępowania sądowego sąd może zwolnić notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy czynności notarialnych, pod warunkiem, że działanie to nie zagrozi ważnemu interesowi prywatnemu bądź dobru państwa.


Ważna informacja - obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577) - w zakresie określonym tymi przepisami.

Kontakt i dojazd

mapa
Notariusz
MAREK ROMAN KUCHARSKI
41-400 MYSŁOWICE
ul. MIKOŁOWSKA 34/2
tel.: 32/2038761
fax: 32/2038761
e-mail:
kancelaria@notariuszkucharski.pl