Dokumenty do sprzedaży lub darowizny nieruchomości gruntowej

Pobierz jako plik rtf

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

(ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ)

  • dane osobowe stron umowy,
  • numer księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów z klauzulą do dokonania wpisu w księdze wieczystej (ewentualnie również wyrys z mapy ewidencyjnej),
  • jeżeli nieruchomość jest zabudowana – opis budynków oraz wypis z kartoteki budynków,
  • podstawa nabycia nieruchomości (przydział, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
  • w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn,
  • informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy bądź o braku takiego planu,
  • opis nieruchomości,
  • warunki umowy (cena, sposób i termin zapłaty, termin wydania nieruchomości).

(takie same dokumenty wymagane są przy umowach zamiany, zniesienia współwłasności, działach spadku, podziałach majątku itp.).