Opłata sądowa

Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r.

Opłaty sądowe regulowane są ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, nr 90, poz. 594 ze zm.) – artykuły od 42 do 48.

OPŁATY SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH:

Pobierz jako plik rtf

WNIOSEK

OPŁATA

wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł

jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału

nie mniej niż 100 zł

wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 zł –

niezależnie od liczby udziałów w tych prawach

wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

150 zł

wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

150 zł

wpis praw osobistych i roszczeń

150 zł

wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

150 zł

założenie księgi wieczystej

60 zł

połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

60 zł

odłączenie nieruchomości lub jej części

60 zł

sprostowanie działu I-O

60 zł

wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

60 zł

dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy

60 zł

jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata

60 zł

od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się:

połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis