Dokumenty do sprzedaży lub darowizny nieruchomości gruntowej

Pobierz jako plik rtf

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

(ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ)

 • dane osobowe stron umowy,
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów z klauzulą do dokonania wpisu w księdze wieczystej (ewentualnie również wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • zaświadczenie czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 • zaświadczenie czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu bądź decyzją starosty, o której mowa w ustawie o lasach,
 • jeżeli nieruchomość jest zabudowana – opis budynków oraz wypis z kartoteki budynków,
 • podstawa nabycia nieruchomości (przydział, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn,
 • informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy bądź o braku takiego planu,
 • opis nieruchomości,
 • warunki umowy (cena, sposób i termin zapłaty, termin wydania nieruchomości).

 

(takie same dokumenty wymagane są przy umowach zamiany, zniesienia współwłasności, działach spadku, podziałach majątku itp.).