prawo spadkowe

Czym jest poświadczenie dziedziczenia? 2019.02.13

Czym jest poświadczenie dziedziczenia?
Notarialne poświadczenie dziedziczenia  a właściwie wydany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, który uprzednio został zarejestrowany w rejestrze spadkowym ma taką samą moc i spełnia taką samą funkcję jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Akt poświadczenia dziedziczenia wskazuje więc wprost kto jest spadkobiercą po osobie po której poświadczane jest dziedziczenie, czy jest spadkobiercą ustawowym czy testamentowym oraz jaki udział w spadku danemu spadkobiercy przysługuje.

Kto może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia?
Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument który może być sporządzony tylko i wyłącznie przez notariusza zgodnie z ustawa prawo o notariacie. Jednakże osoby zainteresowane przeprowadzeniem postępowania spadkowego u notariusza mają możliwość wyboru notariusza  i to niezależnie do tego, gdzie przed śmiercią mieszkał spadkodawca o ile był obywatelem polski.
Jest to jeden z atutów tej procedury w porównaniu ze stwierdzeniem nabycia spadku, które może być przeprowadzone tylko w wyznaczonych sądach.

Kiedy można sporządzić poświadczenie dziedziczenia?
Pierwszym warunkiem jest to, że wszyscy spadkobiercy muszą być ze sobą zgodni, co do kręgu spadkobierców, wysokości przysługujących im udziałów, podstawy dziedziczenia (ustawowe, czy testamentowe). Jakikolwiek spór w tym zakresie wyłącza możliwość sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, a spadkobiercom pozostaje procedura sądowa.
Drugim warunkiem koniecznym jest to, że do aktu muszą jednocześnie stanąć wszystkie osoby wchodzące w krąg spadkobierców ustawowych i testamentowych (wszystkie te osoby muszą być obecne, nawet wówczas, gdy na podstawie testamentu dziedziczy tylko jedna z nich). Nie ma możliwości aby przy takiej procedurze brał udział pełnomocnik któregokolwiek ze spadkobierców.
Akt poświadczenia dziedziczenia może zostać sporządzony, kiedy do dziedziczenia dochodzi na podstawie ustawy lub na podstawie testamentu – z wyłączeniem testamentu szczególnego.

Treść poświadczenia dziedziczenia
W treść aktu określa się m. in. spadkodawcę oraz spadkobierców jak również tytuł powołania do spadku i wysokość przysługujących udziałów. Akt poświadczenia dziedziczenia nie zawiera żadnej wzmianki o składzie majątku spadkodawcy, a także nie wskazuje tego, które konkretnie składniki tego majątku przypadają na rzecz konkretnego spadkobiercy (chyba, że mamy do czynienia z zapisem windykacyjnym)

Głównym atutem przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem jest szybkość otrzymania wymaganego w wielu instytucjach dokumentu – w tym przypadku aktu poświadczenia dziedziczenia, w celu wykazani praw do spadku.

Testament 2019.04.25

TESTAMENT

Według prawa polskiego rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można tylko w testamencie. Oznacza to, że jeśli chcemy aby konkretna osoba bądź osoby odziedziczyły nasz majątek musimy sporządzić testament. Jest to dokument ściśle sformalizowany, a jakiekolwiek odstępstwo od przewidzianej przez prawo formy testamentu, skutkuje jego wadliwością i nieważnością. Testament może sporządzić tylko jedna osoba, zatem wykluczone są testamenty wspólne np. małżonków. Taki dokument nie jest testamentem i nie odniesie zamierzonego skutku. Każdy z małżonków musi sporządzić osobny testament. Osoba sporządzająca testament, zwana testatorem, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych - nie może go sporządzić osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona. Jednak testament sporządzony przez osobę o pełnej zdolności do czynności prawnych, która następnie została ubezwłasnowolniona, zachowuje ważność. Testament musimy sporządzić osobiście i wykluczone jest jakiekolwiek pełnomocnictwo do tej czynności.

FORMA TESTAMENTU

  1. Podstawową formą jest testament własnoręczny. Testator musi napisać go w całości pismem ręcznym, opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Wykluczone są testamenty napisane przez kogoś innego bądź napisane na komputerze i podpisane po wydrukowaniu.
  2. Inną możliwością jest testament w formie aktu notarialnego, wtedy o jego poprawność dba notariusz.
  3. Testator może też ustnie oświadczyć swą ostatnią wolę wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu, gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego, w obecności dwóch świadków. Następnie sporządza się protokół i odczytuje testatorowi oraz składa podpisy testatora, świadków i urzędnika.
  4. Testamenty podróżne i wojskowe, które mogą zostać sporządzone wyłącznie w przypadku obawy rychłej śmierci spadkodawcy a istnieją przeszkody do sporządzenia testamentu zwykłego.

Najczęściej popełnianym błędem przy sporządzaniu testamentu, jest powołanie określonej osoby do dziedziczenia konkretnego przedmiotu lub prawa. Powszechne przekonanie, kształtowane również przez media, jest takie, że należy rozpisać konkretne przedmioty konkretnym osobom. Naturalnie, nikomu nie przychodzi do głowy postanowić, kto ma odziedziczyć kredyt. Należy więc pamiętać, że polskie prawo nie zna tzw. testamentów działowych - powołanie jest możliwe wyłącznie do całego lub ułamkowej części spadku, rozumianego jako wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, w tym również długi. Powołanie spadkobierców testamentowych do części spadku oznacza, że pozostałą część spadku będą dziedziczyć spadkobiercy ustawowi.

Zamiast testamentów działowych w prawie polskim istnieje instytucja zapisu windykacyjnego. Pozwala on, obok zapisu zwykłego i polecenia, swobodniej dysponować majątkiem i przekazać w testamencie określonej osobie konkretne przedmioty lub prawa, które nabędzie ona z chwilą otwarcia spadku. Nie wszystko można jednak w ten sposób zapisać. Potrzeby obrotu przemawiają za rozszerzeniem dopuszczalności zapisu windykacyjnego na inne kategorie np. prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej. Testament zawierający zapis windykacyjny musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Testament skutkuje z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Jeśli osoba powołana w testamencie nie chce lub nie może dziedziczyć, bo np. zmarła przed spadkodawcą, w braku odmiennych postanowień spadkodawcy, zachodzi tzw. przyrost. Należny tej osobie udział przechodzi proporcjonalnie na pozostałe osoby powołane w testamencie, zaś jeśli w testamencie powołano tylko jednego spadkobiercę, testament nie wywołuje skutków prawnych i zastosowanie ma dziedziczenie ustawowe

Testament można w dowolnej chwili odwołać - testator nie jest tu w niczym ograniczony. Wystarczy sporządzić nowy testament lub zniszczyć poprzedni bądź w dotychczasowym dokonać zmian, z których wynika wola odwołania.

Kontakt i dojazd
notariusz Imielin
  Notariusz
MAREK ROMAN KUCHARSKI

notariusz Sosnowiec 41-400 MYSŁOWICE
ul. MIKOŁOWSKA 34/2

notariusz Lędziny tel.: 32/2038761, 32/7250255
fax: 32/2038761

notariusz Mysłowice e-mail:
kancelaria@notariuszkucharski.pl