prawo rzeczowe

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2019.04.25

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 r 

Zgodnie z ustawą uwłaszczeniową z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.  Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
  2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
  3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

 

Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez starostę w przypadku gruntów będących własnością Skarbu Państwa oraz wójta/burmistrza/prezydenta miasta/zarząd powiatu albo zarząd województwa w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, nadto organy uprawnione wymienione w ustawie. Zaświadczenie ma być wydane nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Zaświadczenie, zawierające oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej wg ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości, a także informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie obowiązku, stanowi podstawę do dokonania wpisu do księgi wieczystej danej nieruchomości  zostanie przesłane przez organ wydający  do właściwego wydziału wieczysto księgowego z urzędu w terminie 14 dni od daty wydania.

Opłata przekształceniową jest rozłożona na 20 lat, można ją także wnieść jednorazowo, co wiąże się z prawem do skorzystania z bonifikaty. W odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa ustawa uwłaszczeniowa określa wysokość bonifikaty, natomiast co do gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego wysokość ewentualnej bonifikaty wyznaczona będzie  w drodze uchwał poszczególnych rad. 

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. W kolejnych latach może być waloryzowana.

Opłaty wnosić się będzie do dnia 31 marca każdego roku. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania, prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształci się w prawo własności gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania. 

Kontakt i dojazd
notariusz Imielin
  Notariusz
MAREK ROMAN KUCHARSKI

notariusz Sosnowiec 41-400 MYSŁOWICE
ul. MIKOŁOWSKA 34/2

notariusz Lędziny tel.: 32/2038761, 32/7250255
fax: 32/2038761

notariusz Mysłowice e-mail:
kancelaria@notariuszkucharski.pl