inne

Najem okazjonalny 2019.02.14

Najem okazjonalny jako szczególny rodzaj najmu wprowadzony został do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów.

Dla kogo najem okazjonalny?
Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje, że prawo do najmu okazjonalnego dotyczy wyłącznie lokali, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Skorzystać z tej formy najmu mogą jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są właścicielami danego lokalu bądź są do lokalu uprawnieni z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Wymogi najmu okazjonalnego
Aby móc skorzystać z przepisów dotyczących najmu okazjonalnego, umowa, którą zawiera właściciel z najemcą, musi zawierać:

  • Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu.
  • Wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
  • Oświadczenie właściciela lokalu lub posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym miałby zamieszkać eksmitowany, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.

właściciel, aby skorzystać z najmu okazjonalnego musi zgłosić zawarcie umowy naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu. Jeśli nie dotrzyma tych założeń, umowa zawarta pomiędzy stronami będzie zwykłą umową najmu, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów.

Okres najmu okazjonalnego
Mieszkanie na podstawie umowy o najem okazjonalny może zostać wynajęte na maksymalnie dziesięć lat. Po upływie tego okresu najem okazjonalny może zostać przedłożony. W umowie właściciel musi określić, na jak długo oddaje lokal do wynajęcia, zachowując 10-letnie ograniczenie. Dołączyć należy do niej wszystkie dodatkowe dokumenty i oświadczenia, które zostały wymienione powyżej mające zabezpieczyć bezproblemowy przebieg procedury opuszczenia mieszkania w momencie wygaśnięcia umowy bądź po jej wcześniejszym wypowiedzeniu.

Umowa o najem okazjonalny sporządzona powinna być zatem na piśmie pod rygorem nieważności.

Zalety umowy najmu okazjonalnego
Właściciel lokalu może łatwiej pozbyć się uciążliwego lokatora, bez potrzeby zapewnienia lokatorowi jak wymagane jest to przy zwykłej umowie najmu lokalu socjalnego, co zapewnia złożone przez lokatora oświadczenie o wskazaniu przez niego innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Co za tym idzie najem okazjonalny likwiduje również okres ochronny uniemożliwiający eksmisję lokatora, który trwa od 1 listopada do 31 marca, jak też możliwe jest zastosowanie eksmisji w stosunku do kobiet w ciąży czy małoletnich, gdyż wskazując w oświadczeniu inny lokal tym samym wykazują, że nie pozostaną bez dachu nad głową.

Usuwanie lokatora
Jeśli po rozwiązaniu umowy po upływie terminu wypowiedzenia lub jej wygaśnięciu najemca nie ma zamiaru opuścić lokalu, właściciel wręcza mu na piśmie żądanie opróżnienia lokalu. Termin na opróżnienie nie może być dłuższy niż siedem dni, licząc od daty doręczenia żądania najemcy. Jeśli niniejsze żądanie nie przyniosło skutku, właściciel składa wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności dołączonemu do umowy o najem okazjonalny aktowi notarialnemu, w którym najemca dobrowolnie poddał się egzekucji. Do wniosku dołącza żądanie opróżnienia lokalu, dowód doręczenia go najemcy, dokument przysługujący właścicielowi tytuł prawny oraz potwierdzenie zgłoszenia umowy do naczelnika skarbowego. Jeśli ta procedura zostanie dopełniona, zastępuje ona konieczność wszczynania sprawy o eksmisję lokatora.

Co zyskuje wynajmujący
Właściciel od wynajmującego może pobierać jedynie czynsz określony w umowie oraz opłaty, które są od niego niezależne (tzw. media), pod warunkiem, że umowa nie stanowi inaczej. Czynsz wynajmu może zostać podwyższony tylko zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Kontakt i dojazd
notariusz Imielin
  Notariusz
MAREK ROMAN KUCHARSKI

notariusz Sosnowiec 41-400 MYSŁOWICE
ul. MIKOŁOWSKA 34/2

notariusz Lędziny tel.: 32/2038761, 32/7250255
fax: 32/2038761

notariusz Mysłowice e-mail:
kancelaria@notariuszkucharski.pl